Biudžetinė įstaiga. A. Vaišvilos g. 32, LT-90127, Plungė

Tel. (8448) 72 488. Faks. (8448) 72 488.

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 302776863

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-330
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro nuostatus (pridedama).
2. Įgalioti Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorių pasirašyti Nuostatus ir teisės aktų nustatyta tvarka juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.
3. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T1-59 „Dėl biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro nuostatų patvirtinimo".
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. T1-330

PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau – PSRC) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, organizuojanti ir vykdanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę veiklą, sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, koordinuojanti kūno kultūros ir sporto veiklą Plungės rajone.
2. PSRC teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
3. PSRC savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Plungės rajono savivaldybės institucijų teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Darbo užmokestis PSRC darbuotojams mokamas, vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais.
5. PSRC yra finansiškai savarankiškas, turi savo antspaudą, atributiką, einamąsias sąskaitas banke. Su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bendrauja, sudarydamas susitarimus ir sutartis.
6. PSRC adresas: Parko 1, Plungė.
7. PSRC veiklos laikotarpis yra neterminuotas, finansiniai metai - kalendoriniai metai.
8. PSRC yra paramos gavėjas.

II. SAVININKAS, JO KOMPETENCIJOS

9. PSRC savininkas - Plungės rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba. Jos kompetencijos:
9.1. tvirtinti PSRC nuostatus;
9.2. tvirtinti PSRC didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičių;
9.3. tvirtinti PSRC didžiausią leistiną mokinių - sportininkų skaičių;
9.4. tvirtinti PSRC kultivuojamas sporto šakas;
9.5. priimti į pareigas ir atleisti iš jų biudžetinės įstaigos vadovą;
9.6. tvirtinti PSRC teikiamų paslaugų įkainius;
9.7. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
9.8. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
9.9. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
9.10. skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;
9.11. spręsti kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose bei biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. PSRC TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Pagrindinis PSRC tikslas - įgyvendinant valstybinę sporto plėtros strategiją, sudaryti Plungės rajono gyventojams geras sąlygas sportuoti, kūno kultūros ir sporto paslaugoms plėtoti, gabiausiems sportininkams siekti aukštų rezultatų.
11. Pagrindinės veiklos sritys:
11.1. mokomojo treniruočių – varžybų proceso vaikams ir jaunimui organizavimas ir vykdymas;
11.2. neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymas;
11.3. talentingų sportininkų paieška, rengimas Plungės rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, sporto klubams;
11.4. sporto, sveikatingumo ir turizmo plėtotė, renginių organizavimas ir vykdymas;
11.5. žmonių su negalia integracija į visuomenę per sportinę veiklą;
11.6. sporto bazių priežiūra ir eksploatavimas;
11.7. metodinės paramos teikimas mokymo įstaigoms, sporto organizacijoms, seniūnijoms.
12. PSRC veiklos rūšys ir kodai:
12.1. Švietimo veiklos rūšys:
12.1.1. kitas mokymas – 85.5;
12.1.2. sportinis ir rekreacinis švietimas - 85.51;
12.1.3. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59;
12.1.4. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.
12.2. Kitos veiklos rūšys:
12.2.1. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93;
12.2.2. sportinė veikla - 93.1;
12.2.3. sporto klubų veikla 93.12;
12.2.4. kita sportinė veikla - 93.19;
12.2.5. kita poilsio ir pramogų organizavimo veikla – 93.29.
12.2.6. sporto įrangos nuoma - 77.21.40;
12.2.7. vaikų poilsio stovyklų veikla - 55.20.20;
12.2.8. sporto įrenginių eksploatavimas – 93.1.1.
13. Jeigu veiklai, numatytai PSRC nuostatuose, reikalinga licencija, tokią licenciją jis privalo turėti.
14. Baigusiesiems neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas Plungės sporto ir rekreacijos centras išduoda Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

15. Pagrindinis sportinio ugdymo turinio uždavinys - per vaikų ir jaunimo saviraišką sporte – talentingų sportininkų paieška, pradinis jų orientavimas vienai ar kitai sporto šakai, optimalus bendrasis ir specialusis fizinis rengimas, nuoseklus pratybų ir sporto varžybų apimčių didinimas, siekiant aukštų sportinių rezultatų.
16. Sportininkų ugdymas yra nepertraukiamas procesas, organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius ugdymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties, amžiaus bei treniruočių proceso periodiškumo ypatumus, optimalų sporto varžybų poreikį.
17. Ugdymo grupės komplektuojamos ir ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis:
17.1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, atsižvelgiant į PSRC finansines galimybes, turimas sporto bazes, trenerių-sporto mokytojų kvalifikaciją, ugdytinių ir ugdymo grupių poreikius, sportinius pasiekimus;
17.2. PSRC nuostatais;
17.3. PSRC ugdymo planu;
17.4. neformaliojo švietimo ar/ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programomis;
17.5. metiniais ir mėnesiniais sportininkų mokomųjų treniruočių planais;
17.6. sporto varžybų kalendoriniu planu;
17.7. metiniais ugdymo grupių mokomojo sportinio darbo planavimo ir apskaitos žurnalais;
17.8. treniruočių ir varžybų tvarkaraščiais;
17.9. kitais normatyviniais dokumentais.
18. PSRC ugdymo turinys skirstomas į keturis etapus:
18.1. pradinio rengimo - 2 metai;
18.2. meistriškumo ugdymo - 4-5 metai;
18.3. meistriškumo tobulinimo –3-4 metai;
18.4. didelio sportinio meistriškumo.

V. TEISĖS IR PAREIGOS

19. PSRC turi teisę:
19.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu keisti plėtojamų sporto šakų profilį;
19.2. nustatyta tvarka gauti lėšų iš Savivaldybės, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių;
19.3. rinkti mokestį už teikiamas paslaugas pagal Savivaldybės tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, nustatytus įkainius;
19.4. sudaryti sutartis su sportininkais, jų tėvais (globėjais);
19.5. sudaryti sąlygas didesnio meistriškumo sportininkams pereiti į kitą mokymo įstaigą, klubą ir t. t.;
19.6. Savivaldybės tarybos sprendimu stoti į federacijas, asociacijas.
20. PSRC pareigos:
20.1. turėti materialinę – techninę bazę, kuri atitinka saugumo reikalavimus ir higienines normas;
20.2. turėti reikiamos kvalifikacijos trenerius – sporto mokytojus;
20.3. sudaryti treneriams – sporto mokytojams optimalias profesinio tobulinimosi sąlygas;
20.4. PSRC gali turėti ir kitų pareigų, kurias numato įvairūs Lietuvos Respublikos dokumentai.

VI. PSRC SPORTININKŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

21. PSRC sportininkas turi teisę;
21.1. dalyvauti PSRC savivaldoje ir jos veikloje;
21.2. pereiti iš žemesnio sportininkų rengimo etapo į aukštesnį, jeigu įvykdo kvalifikacinius reikalavimus ir normas;
21.3. naudotis PSRC baze, įrengimais, inventoriumi, sportine apranga, avalyne;
21.4. gauti moralinius, piniginius, daiktinius paskatinimus už pasiektus sportinius rezultatus;
21.5. gauti maitinimą pagal Vyriausybės patvirtintus dydžius ir tvarką;
21.6. gauti atlyginimą iš šalies institucijų už sportinius laimėjimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus dydžius ir tvarką.
22. Sportininko pareigos:
22.1. nuolat ir stropiai sportuoti, lavinti gebėjimus, plėsti ir gilinti kultūrinius interesus;
22.2. laikytis PSRC nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti sutarčių reikalavimus;
22.3. gerbti pedagogus, bendramokslius, kitus PSRC darbuotojus, deramai elgtis visuomenėje;
22.4. ginti PSRC, savivaldybės, šalies sportinę garbę, jeigu yra pakviestas į atitinkamas rinktines;
22.5. tausoti ugdymo įstaigų turtą, už ugdymo įstaigai padarytą žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
22.6. laikytis sportinio režimo reikalavimų;
22.7. reguliariai tikrintis sveikatą;
22.8. žinoti ir sąmoningai suvokti sporto varžybų taisykles;
22.9. laikytis garbingų sportinės kovos principų, nevartoti narkotikų, alkoholio, rūkalų ir draudžiamų medikamentų bei preparatų (dopingo);
22.10. mokėti sporto centrui už paslaugas pagal PSRC Savivaldybės tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, patvirtintus įkainius.
23. Sportininko atsakomybė. Už šiurkščius ar sistemingus PSRC nuostatų ir vidaus taisyklių pažeidimus, atsisakymą be pateisinamos priežasties ginti Plungės rajono savivaldybės ar šalies garbę, trenerių tarybos nutarimu, sportininkas gali būti pašalintas iš PSRC.

VII. PSRC TRENERIŲ – SPORTO MOKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

24. PSRC treneris – sporto mokytojas turi teisę:
24.1. turėti tinkamas darbo sąlygas;
24.2. teikti pasiūlymus mokymo ir kitais PSRC veiklos gerinimo klausimais, pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas, programų ir vadovėlių variantus;
24.3. susipažinti su PSRC veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos ir savivaldos organų nutarimais bei susirinkimų protokolais;
24.4. burtis į savišvietos, kultūros grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius, profesines sąjungas ir kitas visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
24.5. atostogauti PSRC atostogų grafike nustatytu laiku ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytomis lengvatomis;
24.6. dalyvauti trenerių - sporto mokytojų atestacijoje Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
24.7. gauti atlyginimą už darbą bei piniginius ir daiktinius prizus.
25. Trenerio- sporto mokytojo pareigos:
25.1. turėti aukštąjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą arba nustatyta tvarka išduotą licenciją;
25.2. laikytis PSRC nuostatų ir vidaus darbo taisyklių;
25.3. vykdyti ugdymo programų ir planų reikalavimus;
25.4. tobulinti savo profesinį meistriškumą, laikytis profesinės ir pedagoginės etikos reikalavimų;
25.5. neleisti sportininkams, neturintiems gydytojo leidimo, lankyti pratybų;
25.6. bendrauti su sportininko šeima bei bendrojo lavinimo pedagogais;
25.7. drausti sportininkams vartoti draudžiamus preparatus, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus
25.8. sporto stovyklų ir varžybų metu organizuoti veiklą, tenkinančią sportininkų saviraiškos ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus;
25.9. laikytis saugos darbe instrukcijų ir taisyklių;
25.10. vykdyti mokomojo sportinio darbo planavimą, apskaitą bei analizę.
26. Treneris – sporto mokytojas atsako už:
26.1. mokymo rezultatus;
26.2. jam patikėtas materialines vertybes;
26.3. sportininkų saugumą ir gyvybę treniruočių, varžybų ir kitų renginių metu;
26.4. mokomojo sportinio darbo dokumentacijoje pateiktų žinių teisingumą.
27. Individualias trenerių – sporto mokytojų ir kitų darbuotojų pareigas, užtikrinant saugų darbą, nustato PSRC vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybės aprašas, saugos darbe instrukcijos.

VIII. PSRC VALDYMAS

28. PSRC pavaldi Savivaldybės tarybai, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Jos valdymas derinamas su jos savarankiškumu ir savivalda.
29. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Plungės rajono savivaldybės taryba.
30. PSRC direktorius:
30.1. atsako už PSRC veiklos organizavimą pagal šiuos nuostatus, už sportinę, administracinę bei ūkinę veiklą, tinkamą lėšų naudojimą, materialinės bazės kūrimą ir tausojimą;
30.2. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis, atstovauja PSRC interesams kitose institucijose;
30.3. tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
30.4. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigines instrukcijas, skiria drausmines nuobaudas ir paskatinimus;
30.5. tvirtina PSRC vidaus darbo tvarkos taisykles;
30.6. garantuoja saugias ir sveikas darbo bei treniravimosi sąlygas, tvirtina saugos darbe instrukcijas;
30.7. tvirtina metines statistines ataskaitas, atsako už jų tikrumą, teikia jas Savivaldybės tarybai, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
30.8. atsako už sportininkų kvalifikacinių kategorijų įgijimo bei trenerių – sporto mokytojų tarifikacijos, kvalifikacinių kategorijų, atestacijos dokumentų rengimą ir apskaitą;
30.9. įstatymų nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršydamas patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų naudojimą.
31. Direktoriaus pavaduotoju ugdymui skiriamas asmuo, turintis aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų trenerio – sporto mokytojo darbo patirtį. Jis atsako:
31.1. už sportininkų mokymo grupių komplektavimą;
31.2. už mokomojo treniruočių ir varžybų proceso planavimą, organizavimą, vykdymą, analizę, apskaitą ir kontrolę;
31.3. už kontrolinių normų ir testų vykdymą, rezultatų apskaitą ir analizę;
31.4. už metodinės, medicininės, informacinės pagalbos organizavimą PSRC sportininkams;
31.5. už mokomojo sportinio darbo dokumentų deramą tvarkymą, statistinių ataskaitų teisingumą;
31.6. už PSRC sportininkų auklėjamojo darbo organizavimą;
31.7. už tai, kad trenerių – sporto mokytojų ir kitų darbuotojų veikla atitiktų tarnybines instrukcijas, organizuoja sutarčių pasirašymą su įvairių sričių specialistais bei didelio meistriškumo sportininkais;
31.8. už organizacinę – metodinę pagalbą PSRC specialistams, profesinio meistriškumo tobulinimo organizavimą, gerosios patirties sklaidą;
31.9. už įvairių konkursų ir skatinimo priemonių organizavimą sportininkams ir treneriams – sporto mokytojams, rengia atitinkamus dokumentus aukštesniosioms organizacijoms;
31.10. pavaduoja direktorių ligos, komandiruotės ir atostogų metu.
32. Direktoriaus pavaduotoju skiriamas asmuo, turintis aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą ir darbo patirtį. Jis atsako:
32.1. už sportinių renginių ir varžybų, vykdomų Plungės rajone, organizavimą ir vykdymą;
32.2. už sporto klubų veiklos koordinavimą ir metodinės paramos jiems teikimą;
32.3. už sportinės veiklos seniūnijose organizavimą ir metodinės paramos jiems teikimą;
32.4. už daugiamečių ir metinių PSRC veiklos programų rengimą, jų vykdymo kontrolę, statistinių ataskaitų teisingumą.

IX. PSRC SAVIVALDA

33. Aukščiausias PSRC savivaldos organas, atstovaujantis PSRC darbuotojų, sportininkų, jų tėvų (globėjų), socialinių partnerių ir rėmėjų bendruomenei, yra PSRC taryba.
34. Taryba yra patariamasis organas, veikiantis pagal PSRC darbuotojų, sportininkų, jų tėvų, socialinių partnerių, rėmėjų atstovų susirinkimo patvirtintus nuostatus, kurie neprieštarauja PSRC nuostatams.
35. Tarybos sudėtį tvirtina įstaigos darbuotojų, sportininkų, jų tėvų (globėjų) bei socialinių partnerių, rėmėjų atstovų susirinkimas.
36. PSRC tarybos pirmininką renka tarybos nariai. PSRC direktorius ir jo pavaduotojai negali būti PSRC tarybos pirmininku.
37. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai teisėti, jei jie priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.
38. PSRC taryba sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius:
38.1. nustato ugdymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis;
38.2. svarsto PSRC pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri PSRC ūkinę ir finansinę veiklą, aprobuoja premijavimo nuostatus, stipendijų mokėjimo tvarką;
38.3. svarsto įstaigos naujų padalinių, pareigybių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
38.4. teikia PSRC trenerių tarybai siūlymus dėl sportininkų rengimo, materialinės bazės gerinimo.
39. Trenerių taryba - kolegiali PSRC savivaldos institucija, kurios nariai yra visi tuo metu PSRC dirbantys treneriai – sporto mokytojai, direktoriaus pavaduotojai. Trenerių tarybai vadovauja PSRC direktorius.
40. Trenerių tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus į posėdžius kviečiami kitų savivaldos organų, aptarnavimo tarnybų atstovai.
41. Trenerių taryba sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius:
41.1. svarsto PSRC veiklos metinius planus, jų vykdymą, kitus klausimus;
41.2. svarsto teorines ir praktines mokymo problemas;
41.3. priima nutarimus dėl sportininkų šalinimo iš PSRC, sportininkų skatinimo ir kitais klausimais;
41.4. siūlo PSRC sportininkų ir trenerių- mokytojų elgesio taisykles;
41.5. svarsto PSRC tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus;
41.6. svarsto teikiamos paslaugos apmokestinimo, mokesčio nustatymo ir atleidimo nuo mokesčio už papildomą ugdymą, klausimus.
42. Trenerių tarybos nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 trenerių. Nutarimai priimami balsų dauguma.

X. VADOVŲ IR TRENERIŲ – SPORTO MOKYTOJŲ ATESTAVIMO TVARKA

43. PSRC vadovai ir treneriai – sporto mokytojai atestuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO UŽMOKESČIO TVARKA

44. PSRC darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
45. Darbo užmokesčio tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Kūno kultūros ir sporto departamento norminiai aktai ir kiti teisės aktai.
46. Medicinos specialistų, dirbančių PSRC, atlyginimai (koeficientais) nustatomi vadovaujantis atitinkamų ministerijų patvirtintais pareigų sąrašais bei parengtomis tarnybinių atlyginimų schemomis.

XII. PSRC TURTAS, LĖŠOS

47. PSRC savo ūkinę ir finansinę veiklą organizuoja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos bei Kūno kultūros ir sporto departamento normatyviniais dokumentais.
48. PSRC turtą sudaro materialinės vertybės, finansiniai ištekliai, intelektualaus darbo produktai ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtas.
49. PSRC patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu bei panaudos pagrindais valdo ir naudojasi valstybei nuosavybės teise priklausančiu ir Plungės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomu turtu. Patikėtinis (PSRC), gavęs raštišką patikėtojo sutikimą, turi teisę patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą nuomoti ir gauti pajamų už turto nuomą ar perduoti turtą panaudos pagrindais.
50. PSRC finansavimo šaltiniai:
50.1. pagrindinis PSRC finansavimo šaltinis - Savivaldybės biudžeto lėšos;
50.2. Lietuvos ir tarptautinių fondų, juridinių ir fizinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų ir kitos lėšos, gaunamos kaip labdara ir parama;
50.3. 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos;
50.4. specialios lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
50.5. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.
51. Visos PSRC lėšos naudojamos tik šios įstaigos veiklai finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka. Klubų veiklai finansuoti lėšos skiriamos iš Sporto plėtros programos.
52. PSRC buhalterinę apskaitą vykdo vyr. finansininkas LR teisės aktų nustatyta tvarka.
53. PSRC finansinę veiklą kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir kitos tokią teisę turinčios institucijos.

XIII. PSRC MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMAS IR REALIZAVIMAS

54. PSRC susidėvėjusias ar jai nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bei Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

XIV. RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

55. PSRC, organizuodamas raštvedybą ir saugodamas dokumentus, remiasi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, raštvedybos taisyklėmis, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
56. PSRC treneris sporto- mokytojas privalo turėti:
56.1. mokomojo sportinio darbo planus;
56.2. mokomojo sportinio darbo apskaitos duomenis, sporto varžybų, kontrolinių varžybų, testų duomenis bei analizę ir išvadas.

XV. VIEŠŲJŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

57. PSRC vieši pranešimai skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai" (toliau – elektroninis leidinys). Elektroninis leidinys skelbiamas Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.
58. Skelbiami šie vieši pranešimai:
58.1. pavadinimo keitimas;
58.2. valdymo sąlygų projektas;
58.3. pranešimas apie reorganizavimą (jungimą, skaidymą);
58.4. pranešimas apie atskyrimą;
58.5. pranešimas apie pertvarkymą;
58.6. pranešimas apie likvidavimą.

XVI. NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

59. Teisę keisti ir papildyti PSRC nuostatus turi Plungės rajono savivaldybės taryba.
60. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.
61. Visi kiti šiuose nuostatuose neaptarti įstaigos veiklos klausimai sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

XVII. PSRC REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

62. PSRC reorganizuojama ir likviduojama Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XVIII. VIEŠŲJŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

63. Informacija, kuri pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti skelbiama viešai, skelbiama šiuose informavimo šaltiniuose:
63.1. PSRC interneto svetainėje;
63.2. Savivaldybės tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, interneto svetainėje;
63.3. vietinėje spaudoje ir viename iš pasirnktų šalies dienraščių arba siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui raštu registruotu laišku, faksu, nuskenuoti el. paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
64. Kita vieša informacija, kurios pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus skelbti viešai neprivaloma, pasirinktinai skelbiama įstaigos informaciniuose stenduose ar interneto svetainėje.
_____________________________

Direktorius Alvydas Viršilas

izmir evde masaj izmir masaj izmir escort sisli escort avcilar escort escort izmir istanbul escort
hacklink ankara temizlik