Biudžetinė įstaiga. A. Vaišvilos g. 32, LT-90127, Plungė

Tel. (8448) 72 488. Faks. (8448) 72 488.

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 302776863

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) 2017-2018 mokslo metų ugdymo planas  reglamentuoja  mokinių formalųjį švietimą papildančių sportinio ugdymo programų (krepšinio, šachmatų, baidarių ir kanojų irklavimo, dziudo, orientavimosi sporto, lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, regbio, buriavimo, tinklinio)  įgyvendinimą Centre.

Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programa – tai atskirų sporto šakų ir (arba) disciplinų programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio sportinio meistriškumo etapais.

2. Ugdymo planas sudarytas ir įgyvendinamas, vadovaujantis „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento  prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. Nr.T1-132 sprendimu „Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“, Priėmimo į Plungės  sporto ir rekreacijos centrą  tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-141, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. ĮSAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija) (Žin., 2012, Nr. 42-2102), Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599, Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu (Žin., 2011, Nr.88-4219) ir kitais  teisės aktais.

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme ir kituose švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Ugdymo plano tikslas - apibrėžti ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnius ugdymo(si) rezultatus ir įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

5. Ugdymo plano uždaviniai:

5.1.Pateikti gaires sporto šakų ugdymo programoms įgyvendinti.

5.2. Apibrėžti sportinio ugdymo grupių sudarymo principus ir ugdytinių mokymosi ir sportinių pasiekimų vertinimą, numatyti sportinio ugdymo trukmę ir apimtis.

6. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams ir apima visas 2017-2018 m.m. įgyvendinamas sportinio ugdymo programas.

7. 2017-2018 m. m. numatyta sukomplektuoti 37 ugdymo grupes, kurias lankytų apie 450mokinių, tarifikuoti 435 savaitines valandas. Dirbs 23 treneriai – sporto mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą (arba licenciją).

8. Atsiradus ugdymo plane nenumatytiems atvejams, Centras gali koreguoti ugdymo plano įgyvendinimą, priklausomai nuo ugdymui skiriamų lėšų.

II. UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMAS

9. Centro sportininkų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Centro nuostatais, ugdymo planu, sporto šakų ugdymo programomis, metiniais mokomųjų treniruočių planais, varžybų kalendoriniais planais, varžybų nuostatais,  treniruočių ir varžybų tvarkaraščiais,  neformaliojo švietimo dienynais  ir kitais normatyviniais dokumentais.

10. Mokslo metų pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d.

11.  Mokslo metų pabaiga 2018 m. rugpjūčio 31 d.

12. Ugdymo proceso trukmė – 44 savaitės.

13. Centro treneriai dirba šešias dienas per savaitę, administracija-penkias dienas per savaitę.

14. Sportininkų atostogos numatomos trenerių- sporto mokytojų atostogų metu (pagal trenerių-sporto mokytojų atostogų grafiką, patvirtintą Centro direktoriaus).

15. Sportinis ugdymas organizuojamas ir vykdomas atsižvelgiant į ugdytinio judėjimo ir  savęs realizavimo poreikius, įstaigos finansavimą, trenerių – sporto mokytojų kvalifikaciją, siekiant užtikrinti įvairių sporto šakų prieinamumą. Sportinio ugdymo procesas yra nuoseklus ir tęstinis.

16. Pagal daugiametę sportininkų rengimo sistemą sportininkų rengimas skirstomas į 4 etapus:

16.1.  Pradinio rengimo (PR) – trukmė 2 metus;

16.2.  Meistriškumo ugdymo  (MU) –trukmė 2-5 metus;

16.3. Meistriškumo tobulinimo (MT) –trukmė 1-4 metus;

16.4. Didelio meistriškumo -1-2 metai.

17. Ugdymas organizuojamas mokymo grupėms ir individualiai atskiram sportininkui. Vieną ar kitą ugdymo formą treneris pasirenka atsižvelgdamas į sportininko meistriškumo lygį, sporto šakos specifikaciją, metodinius reikalavimus ir t.t

18. Centro sportininkų ugdymas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, atostogų metu. Vykdomos treniruotės, dalyvaujama varžybose, pirmenybėse, čempionatuose ir kituose  renginiuose.

19. Pagrindinės sportininkų ugdymo organizavimo formos yra šios: teorinės ir praktinės treniruotės, varžybos. Gali būti organizuojami seminarai, diskusijos, ekskursijos, varžybų, rungtynių stebėjimai, stovyklos.

20. Teorinis mokymas apima bendruosius kūno kultūros, sveikos gyvensenos, racionalios dienotvarkės, mitybos reikalavimus, asmens higienos taisykles ir savisekos principus, elgesio ir kultūros žinias, fizinių pratimų įtakos atskirų organų ir sistemų veiklai, bendrųjų treniruotės dėsningumų, pasirinktos sporto šakos technikos elementų, taktinių gudrybių panaudojimo žinias, sporto varžybų taisyklių nagrinėjimą ir suvokimą bei teisėjavimo pagrindus.

21. Praktinis mokymas apima bendrąjį ir specialųjį fizinį, techninį, taktinį ir psichologinį sportininko rengimą, jo metu įgyti mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami per sporto varžybas.

22. Treniruotė – specializuotas pedagoginis procesas, ilgalaikis sistemingas sportininko fizinių ir psichinių ypatybių tobulinimas geriems pasirinktos sporto šakos rezultatams pasiekti. Treniruotės minimali trukmė – 45 min. Maksimali trukmė priklauso nuo trenerio- sporto mokytojo grupinio ar individualiojo plano reikalavimų, tačiau negali viršyti 4 ak.val (180 min.). Į šį skaičių įeina ir oficialus kalendorinių varžybų, jeigu jose dalyvauja sportininkas su pedagogu, laikas.

23. Ugdymo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 13.00 val. iki 21.00 val., šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 19.00 val. Mokinių atostogų metu treniruotės gali būti vykdomos nuo 8.00 val.

24. Treniruočių laiką ir vietą nurodo treniruočių tvarkaraščiai, o dalyvavimo sporto varžybose –kalendoriniai planai, varžybų nuostatai, varžybų tvarkaraščiai. Sporto šakų grupių treniruočių tvarkaraščiai rengiami vadovaujantis grupėms tarifikuotomis savaitinėmis valandomis.

25. Treniruočių vieta skiriama pagal sporto šakos specifiką, grupės ugdymo programos etapą ir fiksuojama treniruočių tvarkaraštyje.

2017–2018 m. m. ugdymo programų vykdymo vieta pagal sporto šakas:

Sporto šaka Pagrindinė treniruočių vieta Salės adresas
Krepšinis UAB „Žemaitijos suvenyras“ sporto salė Telšių 26 a, Plungė
 „Saulės“ gimnazijos sporto salė Birutės g. 25 b, Plungė
Senamiesčio mokyklos sporto salė Minijos g. 5, Plungė
Regbis Ak.A.Jucio pagrindinės mokyklos sporto bazė (sporto salė, stadionas) A.Vaišvilos g. 32, Plungė
     
Šachmatai Šachmatų klubas Vytauto g. 7, Plungė
Lengvoji atletika Senamiesčio mokyklos sporto bazė Minijos g. 5, Plungė
Buriavimas Platelių jachtklubas Ežero g. 40, Plateliai
Platelių gimnazijos sporto salė Mokyklos g. 3, Plateliai
Sunkioji atletika Ak.A.Jucio pagrindinės mokyklos sunkiosios atletikos salė A.Vaišvilos g. 32, Plungė
Dziudo „Žirgyno“ dziudo salė Parko g. 1, Plungė
Suaugusiųjų švietimo centro dziudo salė V.Mačernio g. 29, Plungė
Orientavimosi sportas Žemaičių Kalvarijos sporto bazė Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarija
„Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto bazė J.-Tumo Vaižganto g. 98, Plungė
Miško, parko trąsos (pagal žemėlapius)  
Baidarių kanojų irklavimas Irklavimo bazė Gondingos g. 65, Plungė
Ak.A.Jucio pagrindinės mokyklos sporto bazė A.Vaišvilos g. 32, Plungė
Tinklinis „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto bazė J.-Tumo Vaižganto g. 98, Plungė

26. Treneriui –sporto mokytojui išvykus į varžybas, stovyklą su vienu ar keliais ugdymo grupės ugdytiniais, esant finansinėms galimybėms, gali dirbti pavaduojantis treneris.

27. Ugdymo procesui optimizuoti atitinkamo ugdymo programų etapų mokiniams gali būti taikomas grupinis trenerių darbo metodas.

28. Varžybų dienų skaičius per mokslo metus:

28.1. Individualiųjų sporto šakų  ugdytiniams (lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, dziudo, orientavimosi sporto, šachmatų, baidarių kanojų irklavimo, buriavimo) pradinio rengimo etape – ne mažesnis kaip 4 dienos, meistriškumo ugdymo etape- ne mažesnis kaip 10 dienų, meistriškumo tobulinimo etape- ne mažesnis kaip 15 dienų;

28.2. Sportinių žaidimų (krepšinio, regbio, tinklinio) ugdytiniams pradinio rengimo etape – ne mažesnis kaip 10 dienų, meistriškumo ugdymo etape- ne mažesnis kaip 20 dienų, meistriškumo tobulinimo etape- ne mažesnis kaip 30 dienų.

29. Sporto stovyklų skaičius per metus  (priklausomai nuo finansinių galimybių):

29.1. pradinio rengimo etape – ne mažiau kaip 8-10 dienų ;

29.2. meistriškumo ugdymo etape- ne mažiau kaip dvi 10-12 dienų,

29.3. meistriškumo tobulinimo etape- ne mažesnis kaip trys 10-14 dienų.

30. Sporto šakos ugdymo grupių ugdymo programas ir sportininkų mokomųjų treniruočių planus (metinius ir mėnesinius) rengia treneriai – sporto mokytojai, atsižvelgiant į programai skirtą valandų skaičių, mokinių fizines savybes, lyties ir amžiaus tarpsnių ypatumus bei Centro galimybes. Ugdymo programas ir metinius planus iki rugsėjo 30d. tvirtina Centro direktorius.

31. Ugdymo grupių treniruočių ir varžybų proceso apskaita vedama  Neformaliojo švietimo dienynuose. Treneriai – sporto mokytojai fiksuoja ugdomąją veiklą nuo rugsėjo 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Už žinių teisingumą atsako treneris – sporto mokytojas.

32. Baigus ugdymo programą, Centras išduoda  Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus.(Vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2015-01-19 Nr. V-04)

33. Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, Centras priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Kai oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė- į treniruotes gali neiti 7-12 m. sportininkai (1-5 kl.), kai 25 laipsniai šalčio ir žemesnė- 13-19 m. (6-12 kl.) sportininkai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Dienynuose žymimos datos ir parašoma "Treniruotė nevyko dėl...".

III. ugdymo grupių sudarymas

34. Ugdymo grupės sudaromos ir pratybų valandų skaičius skiriamas vadovaujantis, „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento  prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-379 (toliau –Rekomendacijos), pritaikius pagal Centro finansines galimybes, turimas sporto bazes, trenerių – sporto mokytojų kvalifikaciją, ugdytinių ir ugdymo grupių poreikius, sportinius pasiekimus bei  savininko nustatytomis  2016-2020 metų laikotarpiui iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto finansuojamoms vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo  programoms vykdyti sporto šakoms skiriamų  valandų proporcijomis (2016 m. gegužės 26 d. Nr.T1-132).

35. Ugdymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties mokinių arba mišri (šachmatai, dziudo, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, buriavimas, baidarių kanojų irklavimas ir kt.).

36. Ugdymo grupės sudaromos mokslo metams. Naujos grupės sudarymas gali trukti ne ilgiau kaip du mėnesius.

37. Ugdymo grupės sudaromos pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose, vadovaujantis meistriškumo pakopų (toliau-MP)  rodikliais, nurodytais Rekomendacijų priede Nr. 1. Meistriškumo pakopa – ugdytinio meistriškumo lygį pagal sporto varžybose užimtą vietą arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių rodiklių grupė.

38. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto (šakų) federacijų (asociacijų, sąjungų) ir kitų organizacijų vykdomų varžybų protokolų duomenimis.

39. Jeigu treneris – sporto mokytojas negali sukomplektuoti reikiamo parengimo mokinių grupės, tai:

39.1. Centro direktorius gali leisti vienų metų laikotarpiui vietoj vieno Rekomendacijų 1 priede nurodyto ugdytinio įtraukti  du viena pakopa žemesnės MP atitinkančius mokinius. Tada didinamas mokinių skaičius grupėje.

39.2. ugdymo grupei gali būti skiriama mažiau savaitinių valandų arba ji perkeliama į žemesnį ugdymo programos etapą.

40. Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinio pasiekimai atitinka aukštesnį MP rodiklį, jis gali būti įtrauktas į vyresnio amžiaus (aukštesnę) sportinio ugdymo grupę.

41. Trenerio –sporto mokytojo prašymais, vyresnio amžiaus ugdytinis gali būti įtrauktas į jaunesnio amžiaus ugdymo grupę tuo atveju, kai nėra pagal sporto šaką jo amžiaus atitinkančios ugdymo grupės.

42. Vietoje į sporto mokyklą, sporto gimnaziją mokytis pagal specializuoto sportinio ugdymo krypties programą išvykusių ugdytinių į ugdymo grupę gali būti įtraukti žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai, tačiau ne ilgiau kaip iki kitų mokslo metų pradžios.

43. Sportininkų skaičius mokymo grupėje nurodomas minimalus. Atsižvelgiant į sporto šakos specifikaciją, Centro galimybes, trenerio - sporto mokytojo prašymu, mokymo grupėje mokinių skaičius gali būti didesnis.

44. Maksimalus sportinio ugdymo grupėms ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir  (arba) disciplinas nurodytas Rekomendacijų 1 priede.

45. Treneriams - sporto mokytojams vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti skiriamos 15 minučių, kurios įskaitomos į darbo laiką. (Plungės SRC direktorius 2017 m. vasario 10d. įsakymas Nr. V-05 "Dėl papildomų valandų treneriams - sporto mokytojams"). Treniruotėms treneris - sporto mokytojas rengiasi savarankiškai, Centre, treniruočių vykdymo vietoje ar kitoje trenerio pasirinktoje vietoje.

46. Jei treniruotes be pateisinamos priežasties vieną mėnesį ir ilgiau lanko mažiau kaip 2/3 patvirtinto grupės mokinių skaičiaus (nustatoma patikrinimo, inspektavimo metu) Centro direktoriaus įsakymu ugdymo grupė gali būti iškomplektuota.

47. Sportinio ugdymo metu dėl traumos ar ligos (esant sveikatos priežiūros įstaigos pažymai) pradinio rengimo etapo ugdymo grupėje ugdytinių skaičius gali sumažėti 3 ugdytiniais, meistriškumo ugdymo etapo ugdymo grupėje – 2 ugdytiniais, o meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupėje – 1 ugdytiniu.

48. Mokiniai (sportininkai) priimami ir atleidžiami iš Centro vadovaujantis Vaikų ir jaunimo priėmimo į Plungės sporto ir rekreacijos centrą tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-141.

IV. UGDYTINIŲ PAŽANGOS IR SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

49. Sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metų pradžioje, mokslo metų pabaigoje ir, esant poreikiui, bet kuriuo metu mokslo metais, atliekamas ugdytinių sportinių pasiekimų vertinimas vadovaujantis Rekomendacijų 1 priede nustatytais meistriškumo rodikliais. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto šakų (federacijų) ir kitų organizacijų vykdomų varžybų protokolų duomenimis.

50. Meistriškumo rodikliai galioja pasiekti :

50.1. olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose - 5 metus nuo pasiekimų dienos;

50.2. tarptautinėse suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių varžybose, Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose – 3 metus nuo pasiekimų dienos;

50.3.  kitose varžybose – 2 metus nuo pasiekimų dienos.

51. Centre taikomos ugdytinių pažangos vertinimo formos: kontroliniai normatyvai, testai, varžybos.

V. UGDYMO  turinys, grupių, mokinių ir valandų skaičius

 

Eil.

Nr.

Sporto šaka Pradinio rengimo grupės

Meistriškumo ugdymo

grupės

Meistriškumo tobulinimo grupės

Iš viso

grupių

Iš viso mokinių* Viso valandų
1 Krepšinis 1 6 3 10 140 124
2 Lengvoji atletika   2 2 4 31 57
3 Sunkioji atletika   1 1 2 12 18
4 Dziudo 2 4   6 65 60
5 Šachmatai 2 1 1 4 35 50
6 Baidarių ir kanojų irklavimas   3   3 36 49
7 Orientavimosi   sportas 1 3   4 34 32
8 Regbis   2   2 28 23
9 Buriavimas   1   1 7 14
10 Tinklinis   1   1 12 8
  Viso: 6 24 7 37 400 435

*Mokinių skaičius nurodytas minimalus, mokslo metų eigoje kinta.

Eil.

Nr.

Sporto šaka

 
 
 
Ugdymo
programos
etapo metai
Mokymo grupių skaičius
Pradinio rengimo grupės (PR)
Meistriškumo ugdymo grupės
(MU)
Meistriškumo tobulinimo grupės
(MT)

1

2 1 2 3 4 5 1 2 3
1 Krepšinis   1 2 1   1 2 2 1  
2 Lengvoji atletika     1 1         1 1
3 Sunkioji atletika         1     1    
4 Dziudo 1 1 1 1 1   1      
5 Šachmatai 1 1       1     1  
6 B/k irklavimas       1   2        
7 Orientavimosi sportas   1 1 1 1          
8 Regbis       1     1      
9 Buriavimas           1        
10 Tinklinis     1              
Viso: 2 4 6 6 3 5 4 3 3 1

1.Krepšinis:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 
Pradinio rengimo 2 m.

berniukai

2008 m.

15 6 10  
Meistriškumo ugdymo 1m.

berniukai

2007 m.

15 10 20  
Meistriškumo ugdymo 1m.

berniukai

2006 m.

15 10 20  
Meistriškumo ugdymo 2m.

mergaitės

2005-2006 m.

15 12 20  
Meistriškumo ugdymo 3m.

vaikinai

2004-2005 m.

14 14 20  
Meistriškumo ugdymo 4m.

vaikinai

2003 m.

14 14 20  
Meistriškumo ugdymo 5 m.

mergaitės

2003-2004 m

14 18 20  
Meistriškumo tobulinimo1m.

mergaitės

2000-2001 m

13 11 30  
Meistriškumo tobulinimo1m.

vaikinai

1999-2000 m.

13 9 30  
Meistriškumo tobulinimo 2 m.

Vaikinai

2001-2002 m.

12 20 30  

2. Regbis:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 
Meistriškumo ugdymo 2m.

vaikinai

2004-2006 m.

14 10 20  
Meistriškumo ugdymo 5 m.

vaikinai

2001-2003m.

14 13 20  

3. Dziudo:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 
Pradinio rengimo 1 m.

mergaitės,berniukai

9-12 m.

14 6 4  
Pradinio rengimo 2 m.

mergaitės,berniukai

10-13 m.

13 7 4  
Meistriškumo ugdymo 2 m.

mergaitės,berniukai

12-14 m.

12 9 10  
Meistriškumo ugdymo 2m.

mergaitės,berniukai

13-15 m.

10 10 10  
Meistriškumo ugdymo 3m.

mergaitės, vaikinai

14-16 m..

9 13 10  
Meistriškumo ugdymo 5m.

mergaitės, vaikinai

16-18 m..

7 15 10  

4. Buriavimas:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau)
 
 
Meistriškumo ugdymo 4m.

mergaitės, vaikinai

11m. ir vyresni

7 14 10  

  5. Baidarių ir kanojų irklavimas:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 
Meistriškumo ugdymo 2 m.

mergaitės, berniukai

13-16 m.

9 13 10  
Meistriškumo ugdymo 4 m.

mergaitės, vaikinai

15-18 m..

7 18 10  
Meistriškumo ugdymo 4 m.

vaikinai

15-18 m.

7 18 10  

6. Orientavimosi sportas:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 
Pradinio rengimo 2 m.

mergaitės, berniukai

10-14 m.

10 7 4  
Meistriškumo ugdymo 1m.

mergaitės, berniukai

11-14 m.

9 6 10  
Meistriškumo ugdymo 2m.

mergaitės, berniukai

12 m. ir vyresni

8 9 10  
Meistriškumo ugdymo 3m.

mergaitės, berniukai

13-17 m.

7 10 10  

 7. Lengvoji atletika

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
 skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 

Meistriškumo ugdymo 1m.

trumpi nuotoliai, šuoliai

mergaitės, berniukai

10-12 m.

10 6 10  

Meistriškumo ugdymo 2 m.

trumpi nuotoliai, šuoliai

mergaitės, berniukai

11-13m.

10 12 10  

Meistriškumo tobulinimo 2 m.

trumpi nuotoliai, šuoliai

mergaitės, vaikinai

16-17 m.

6 18 15  

Meistriškumo tobulinimo 3m.

trumpi nuotoliai, šuoliai

mergaitės, vaikinai

16-19 m.

5 21 15  

 8. Sunkioji atletika:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius
(gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)

Meistriškumo ugdymo 3 m.

mergaitės, vaikinai

14-16 m.

7 6 10

Meistriškumo tobulinimo 1m.

mergaitės, vaikinai

15 m. ir vyresni

5 12 15

9. Šachmatai:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius (gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų
skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 
Pradinio rengimo 1 m.

mergaitės, berniukai

iki 12 m.

12 6 4  
Pradinio rengimo 2 m.

mergaitės, berniukai

7-13 m.

12 9 4  

Meistriškumo ugdymo 4 m.

mergaitės, vaikinai

11-17 m.

7 16 10  

Meistriškumo tobulinimo 2 m.

mergaitės, vaikinai

14 m. ir vyresni

4 19 15  

10. Tinklinis:

Ugdymo grupės pavadinimas
Mokinių amžius (gimimo metai)
Mokinių skaičius
(minimalus)
Kontaktinių valandų skaičius per savaitę
Varžybų dienų skaičius per mokslo metus
(ne mažiau kaip)
 
 

Meistriškumo ugdymo 1 m.

mergaitės

13 m. ir vyresnės

12 8 20  

_______________________________________

 

 

izmir evde masaj izmir masaj izmir escort sisli escort avcilar escort escort izmir istanbul escort
hacklink ankara temizlik