MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 • Centro administracija, atsižvelgdama į trenerių skaičių, jų kvalifikaciją, turimas sukomplektuotas ugdymo grupes, materialinę ir finansinę padėtį bei į Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą finansuojamų vietų skaičių, kiekvienų metų birželio mėnesį nustato priimamų ugdytinių skaičių būsimiems mokslo metams.
 • Į Centrą priimami 6 – 23 metų ugdytiniai, atsižvelgiant į priėmimo vietų skaičių, pasirinktą sporto šaką, komplektuojamų grupių skaičių, turimą ugdytinio sportinį rodiklį, pasiekimus (norintys lankyti meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo grupes), trenerių – sporto mokytojų skaičių, Centro materialinę ir finansinę padėtį.
 • Nuo 18 iki 23 metų priimami sportininkai turi būti pasiekę sportinių rezultatų, kurie atitiktų ne žemesnį nei 3 meistriškumo pakopos (MP) rodiklį, išskyrus tuos atvejus, jei sportininkai dar vis mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.
 • Prašymai priimti į naujai komplektuojamas grupes priimami rugpjūčio 25 - rugsėjo 30 dienomis. Esant laisvų vietų mokomosiose grupėse, mokinių papildymas naujais nariais vyksta visus mokslo metus.

 PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar pats ugdytinis pateikia:

 • prašymą, kuriame nurodoma mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, ugdymo įstaiga ir klasė, kurioje mokosi, sporto šaka, kurią mokinys nori lankyti, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas, jei prašymą teikia mokinys iki 18 metų;
 • teisės aktais nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą;
 • sutikimą dėl mokinio vykimo į sportines varžybas, pirmos medicininės pagalbos suteikimo, informacijos apie pasiekimus skelbimo;
 • dokumentus, kuriais vadovaujantis gali būti mažinamas mokesčio už ugdymą dydis (jei tėvai ar globėjai, rūpintojai pageidauja), vadovaujantis Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu;
 • prašymą dėl važiavimo į užsiėmimus išlaidų kompensavimo (jei reikalinga) pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą bei Centro direktoriaus nustatytą tvarką;
 • tinkamai patvirtintus varžybų protokolus, patvirtinančius sportininko pasiektus rezultatus (norintys lankyti meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo grupes bei sportininkai 18-23 m.).

 Kita aktuali informacija:

 • Prašymai registruojami Centro ugdytinių prašymų registravimo žurnale.
 • Stojančiųjų prašymai segami į trenerio-sporto mokytojo mokymo grupių dokumentacijos bylą.
 • Mokinių priėmimas į Centrą įforminamas direktoriaus įsakymu ir sutartimi, kuri registruojama tam skirtame žurnale.
 • Sutartį pasirašo Centro direktorius (suderinęs su treneriu-sporto mokytoju) ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba ugdytinis, turintis 18 metų.
 • Pasirašius sutartį, Centro direktoriaus įsakymu ugdytinis įtraukiamas į atitinkamos mokymo grupės sąrašą ir apmokestinamas pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.