MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 • Centro administracija, atsižvelgdama į trenerių skaičių, jų kvalifikaciją, turimas sukomplektuotas ugdymo grupes, materialinę ir finansinę padėtį bei į Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą finansuojamų vietų skaičių, kiekvienų metų birželio mėnesį nustato priimamų ugdytinių skaičių būsimiems mokslo metams.
 • Į Centrą priimami 6 – 29 metų ugdytiniai, atsižvelgiant į priėmimo vietų skaičių, pasirinktą sporto šaką, komplektuojamų grupių skaičių, turimą ugdytinio sportinį rodiklį, pasiekimus (norintys lankyti meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo grupes), trenerių skaičių, Centro materialinę ir finansinę padėtį.
 • Nuo 18 iki 29 metų priimami sportininkai turi būti pasiekę sportinių rezultatų, kurie atitiktų ne žemesnį nei 3 meistriškumo pakopos (MP) rodiklį, išskyrus tuos atvejus, jei sportininkai dar vis mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.
 • Prašymai priimti į naujai komplektuojamas grupes priimami rugpjūčio 25 - rugsėjo 30 dienomis. Esant laisvų vietų mokomosiose grupėse, mokinių papildymas naujais nariais vyksta visus mokslo metus.

 PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar pats ugdytinis pateikia:

 • prašymą, kuriame nurodoma mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, ugdymo įstaiga ir klasė, kurioje mokosi, sporto šaka, kurią mokinys nori lankyti, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas, jei prašymą teikia mokinys iki 18 metų;
 • teisės aktais nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą;
 • sutikimą dėl mokinio vykimo į sportines varžybas, pirmos medicininės pagalbos suteikimo, informacijos apie pasiekimus skelbimo;
 • dokumentus, kuriais vadovaujantis gali būti mažinamas mokesčio už ugdymą dydis (jei tėvai ar globėjai, rūpintojai pageidauja), vadovaujantis Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu;
 • tinkamai patvirtintus varžybų protokolus, patvirtinančius sportininko pasiektus rezultatus (norintys lankyti meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo grupes bei sportininkai 18-23 m.).

 Kita aktuali informacija:

 • Prašymai registruojami Centro ugdytinių prašymų registravimo žurnale.
 • Stojančiųjų prašymai segami į trenerio mokymo grupių dokumentacijos bylą.
 • Mokinių priėmimas į Centrą įforminamas direktoriaus įsakymu ir sutartimi, kuri registruojama tam skirtame žurnale.
 • Sutartį pasirašo Centro direktorius (suderinęs su treneriu) ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba ugdytinis, turintis 18 metų.
 • Pasirašius sutartį, Centro direktoriaus įsakymu ugdytinis įtraukiamas į atitinkamos mokymo grupės sąrašą ir apmokestinamas pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

TEIKIANT PRAŠYMĄ BŪTINA PATEIKTI ŠIUOS 3 DOKUMENTUS:

Norint lankyti treniruotes reikalinga vaiko sveikatos pažyma (forma 068/a "Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažyma") apie sveikatos būklę, kurią turite pateikti pirmos treniruotės metu.


NUTRAUKIANT TRENIRUOČIŲ LANKYMĄ BŪTINA PATEIKTI:

Teikdami prašymą dėl išbraukimo į Plungės SRC sąrašų, kviečiame užpildyti anketą: "Dėl kokių priežasčių sportininkas nutraukė treniruočių lankymą?". Spauskite ant žemiau pateiktos nuorodos ir atsakykite į keletą klausimų.

https://apklausa.lt/f/del-kokiu-priezasciu-sportininkas-nutrauke-treniruociu-lankyma-x8srpsv.fullpage 


NORINT PEREITI Į KITĄ SPORTO ŠAKĄ, ESANČIĄ PLUNGĖS SRC:


PRIĖMIMO Į PLUNGĖS SRC TVARKA: