Plungės sporto arenos (baseino) vidaus tvarkos taisyklės PLUNGĖS SPORTO ARENOS (BASEINO) VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės sporto arenoje (baseine), esančiame Mendeno g. 1C, Plungė (toliau – Baseinas) lankytojai gali naudotis keturių takelių plaukimo baseinu, sūkurine vonia, pirtimis, ledo kambariu ir baseinu vaikams su nusileidimo kalneliu.

2. Baseiną administruoja biudžetinė įstaiga „Plungės sporto ir rekreacijos centras“ (toliau – Įstaiga) reg. adresas Vaišvilos g. 32, Plungė, įmonės kodas 302776863.

3. Baseino vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Baseino lankytojų aptarnavimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Įstaigos darbuotojų ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo, papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Įstaigos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Įstaigos nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios Taisyklės.

5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos laikytis visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų ( t. y. įsigydamas vienkartinį bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis. Įsigijęs bilietą, lankytojas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.

6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir turi įvertinti galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

7. Už nepilnamečių lankytojų supažindinimą su baseino Taisyklėmis atsakingi juos lydintys tėvai, globėjai ar kiti pilnamečiai asmenys. Nepilnamečius lankytojus lydintys asmenys patvirtina, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Baseino taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, ir atsako už jo elgesį Baseine, bei bet kokį sveikatos sutrikimą.

8. Teise naudotis teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

9. Baseino darbo laikas nurodytas ant įėjimo durų ir internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt. Pasikeitus baseino darbo laikui, uždarant baseiną vasaros periodui, planiniam remontui ar techninei profilaktikai, apie tai skelbiama internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt, registratūroje, socialiniuose tinkluose.

10. Baseinas LR valstybinių švenčių dienomis gali nedirbti arba dirbti trumpiau, informaciją pateikiant internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt, registratūroje, socialiniuose tinkluose. LR valstybinių švenčių dienomis galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.

11. Baseino paslaugų erdvės – patalpos, kuriose Lankytojas gauna Taisyklėse nurodytas paslaugas – 25 m ilgio ir 1,4 m gylio keturių takelių plaukimo baseinas, sauna, sauna su garu, Turkiška pirtis, sūkurinė vonia, vaikų baseinas su nusileidimo kalneliu.

2. BENDRIEJI SAUGAUS ELGESIO IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

12. Visi Baseino lankytojai, patekę į Baseino ir Pirčių zoną privalo būti su maudymosi apranga ir šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje aplinkoje. Lankytojai, kurie patenka į baseino zoną, bet nesinaudoja tiesioginėmis Baseino paslaugomis ( vaikus lydintys tėvai, grupių vadovai, treneriai, mokytojai ir pan.) privalo būti su sportine apranga ir šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje aplinkoje.

13. Privaloma laikytis vandens nusileidimo kalnelio taisyklių. Taisyklės iškabintos prie nusileidimo takelio.

14. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

15. Prieš pradedant ir baigus naudotis Baseino paslaugomis, būtina nusiprausti duše, naudojant kūno ir plaukų prausimosi priemones.

16. Baseine esančiais gultais galima naudotis, tik po visu kūnu pasitiesus rankšluostį.

17. Pirčių zonos taisyklės:
17.1. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti;
17.2. į sausas pirtis galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas turi pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu;
17.3. prieš įeinant į pirtis, jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias būtina nusiprausti duše;
17.4. šlepetes palikti prie įėjimo į pirtis;
17.5. garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti dušu. Dušu naudotis, taip, kad netrukdytumėte kitiems Lankytojams;
17.6. pirčių zonoje nerekomenduojama nešioti papuošalų;
17.7. nesilaikantys pirčių zonos taisyklių įspėjami. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš Pirčių zonos ir kitą kartą nebeįleidžiamas;
17.8. draudžiama pirtyse ant akmenų pilti vandenį ar ledą ir reguliuoti kitus pirtyse esančius prietaisus.

18. Vaikai iki 14 metų (imtinai) lankytis baseine gali tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimo spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau kaip 4 (keturis) vaikus. Organizuotose grupėse vienas asmuo gali lydėti ne daugiau kaip 12 ( dvylika ) vaikų iki 14 metų (imtinai).

19. Organizuota grupė, tai lankytojų grupė susidedanti iš mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir juos lydinčio vadovo/ų, kurie apie atvykimą informuoja baseino administraciją prieš 1 darbo dieną el. paštu - baseinas@plungesrc.lt, arba tel. nr. +370 664 77545. Grupės vadovas turi pateikti visų su juo kartu atvykusių nepilnamečių lankytojų sąrašą, nurodydamas lankytojo vardą, pavardę, gimimo metus. Organizuotose grupėse vienas asmuo gali lydėti ne daugiau kaip 12 ( dvylika ) vaikų iki 14 metų (imtinai). Organizuotos grupės vadovas/ai parašu registracijos žurnale patvirtina, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Baseino taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, ir atsako už jo elgesį Baseine, bei bet kokį sveikatos sutrikimą. Organizuotos grupės vadovas atsako už nepilnamečių lankytojų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

20. Nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų įėjimo kasose pateikę amžių įrodantį dokumentą lankytis Baseine gali savarankiškai.

21. Asmuo, lydintis lankytoją su judėjimo negalia, kuris nėra asmeninis asistentas, privalo įsigyti atskirą Bilietą. Asmeninis asistentas (žr. LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį), lydintis neįgalųjį ir pateikęs patvirtintą Asmeninio asistento indentifikavimo pažymą (kaip tai numatyta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakyme Nr. A1-478 „Dėl LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“), turi teisę į Baseiną patekti nemokamai.

22. Lankytojai privalo palikti baseino ir pirčių erdves likus 15 (penkiolikai) minučių iki Baseino darbo laiko pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos, išėjus vėliau taikomas papildomas mokestis.

23. Baseino administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

24. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Baseino administracijai perduoti daiktai saugomi 5 (penkias) kalendorines dienas.

25. Kilus klausimams ar neaiškumams, lankytojai privalo kreiptis į Baseino personalą.

26. Baseine asmenys, dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.

27. Lankytojas pažeidęs bet kurį Taisyklių punktą, bei įspėjus Baseino personalui, turi nedelsiant palikti Baseino patalpas.
3. DRAUDIMAI
28. Baseine draudžiama lankytis asmenims:
28.1. sergantiems infekcinėmis ligomis;
28.2. sergantiems užkrečiamomis odos ligomis;
28.3. sergantiems konjuktyvitu;
28.4. su atviromis žaizdomis;
28.5. karščiuojantiems;
28.6. apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
28.7. asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ir kitų Lankytojų sveikatai ir saugumui;
28.8. kurių elgesys kelia grėsmę Baseino personalui ir Lankytojams, Baseino patalpų saugumui ir/ar higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

29. Baseine draudžiama:
29.1. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Baseino paslaugomis;
29.2. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
29.3. atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančioje taroje);
29.4. lankytis su gyvūnais;
29.5. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti metalinėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Baseine esantį inventorių.
29.6. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
29.7. palikti vaikus iki 14 m (imtinai) be suaugusiųjų priežiūros;
29.8. avėti lauko avalynę, tik įėjus į Baseino pastatą, reikalinga užsidėti antbačius;
29.9. lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
29.10. šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, sūkurinių vonių, nardyti sūkurinėse voniose;
29.11. įlipti ir išlipti iš baseinų ne tam skirtose vietose;
29.12. vaikams iki 3 metų, maudytis baseinuose be specialiai tam skirtų sauskelnių;
29.13. filmuoti ir fotografuoti visose Baseino patalpose, negavus Baseino administracijos leidimo;
29.14. pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
29.15. skustis ir/ar atlikti depiliacijos procedūras Baseino patalpose;
29.16. naudotis Baseino paslaugomis blogai jaučiantis ar turint sveikatos sutrikimų;
29.17. nuogiems plaukioti baseinuose ir būti pirtyse;
29.18. atsinešti ir naudoti savo pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones;
29.19. gręžti šlapius drabužius persirengimo kambariuose;

30. Pirtyse draudžiama:
30.1. atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpildus, ekstraktus ir vantas;
30.2. pilti vandenį ant akmenų;
30.3. reguliuoti pirtyse esančius prietaisus;
30.4. pirtyse būti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
30.5. palikti vaikus iki 14m. (imtinai) be suaugusiųjų priežiūros;

4. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

31. Lankytojas turi teisę:
31.1. naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
31.2. reikalauti, kad Įstaiga atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Įstaigos kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

32. Lankytojas įsipareigoja:
32.1. prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka pačiam Lankytojui;
32.2. laikytis šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir rekomendacijų;
32.3. segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
32.4. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Baseine;
32.5. naudoti plaukimo aprangą: moterys ir mergaitės – plaukimo kostiumėlį, vyrai ir berniukai – plaukimo glaudes;
32.6. laikytis specialių higienos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimais ( pvz. įvestu karantinu);
32.7. kiekvienas lankytojas, gaudamas lustinę apyrankę automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis, Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir skelbiamos paslaugų teikimo vietoje. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ir nesilaikymo.

33. Treniravimosi, mokymo plaukti ar kitas paslaugas Baseine gali tiekti tik Baseino darbuotojai, išskyrus jeigu yra sudaryta atskira paslaugų teikimo sutartis, leidžianti atlikti šiuos veiksmus.

5. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

34. Įstaiga turi teisę:
34.1. baseino erdvėse vykdyti vaizdo stebėjimą, išskyrus persirengimo kambarius, pirčių, dušų ir tualetų patalpas ( su vaizdo stebėjimo taisyklėmis galima susipažinti Baseino kasoje);
34.2. į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
34.3. į baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
34.4. pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo Baseino personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojui negrąžinami.
34.5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
34.6. pakeisti Baseine teikiamų paslaugų sąrašą ir /ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
34.7. baseine rengti uždarus renginius.

35. Įstaiga įsipareigoja teikti Lankytojams Baseino paslaugas, laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

6. ATSAKOMYBĖ

36. Lankytojas, padaręs žalą Baseine, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

37. Baseino personalui įtarus, kad lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

38. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

39. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius arba sugadinto inventoriaus įsigijimo vertę.

40. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino personalui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.

41. Įstaiga neatsako:
41.1. už Lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kambariuose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse;
41.2. už dingusius, sugadintus asmeninius daiktus (rankšluosčius, šlepetes ir pan.)
41.3. už Lankytojų asmeninius daiktus, kurie buvo iš dalies sugadinti, įskaitant ir Lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis vandens nusileidimo kalneliu ar dėl chloruoto vandens;

42. Lankytojui Baseine patyrus turtinę, neturtinę žalą dėl Įstaigos kaltės, Įstaiga atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

43. Lankytojai nesumokėję Baseinui už papildomai pradelstą laiką ar suteiktas paslaugas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Įstaiga nenagrinėja Lankytojo pretenzijų bei neatsako už Lankytojo Baseine patirtą turtinę, neturtinę žalą, jei Lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse ir baseino viduje esančių nusileidimo kalnelių instrukcijų, baseinų, pirčių naudojimosi taisyklių reikalavimų ir rekomendacijų.

45. Įstaiga neatsako už Lankytojo sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačio Lankytojo neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

7. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

46. Bilietų kainos pateikiamos Baseino kasoje ir internetinėje svetainėje – www.plungesrc.lt

47. Bilietus galima įsigyti Baseino kasoje.

48. Parduodamų bilietų skaičius ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Tam tikrais atvejais Įstaiga pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėmis ir pan.).

49. Daugkartinius abonementus galima įsigyti tik Baseine esančiose kasose, prieš tai pateikus informaciją apie save – Vardą, Pavardę, gimimo datą ir kontaktinį tel. Nr.

50. Baseino personalo prašymu asmuo/Lankytojas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

51. Bilietai neparduodami likus 1 (vienai) valandai laiko iki Baseino darbo pabaigos. Bilietų pardavimas gali būti stabdomas, dėl techninių kliūčių arba kai užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

52. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą, dovanų kuponą ir nusprendusiam Baseino paslaugomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami.

53. Asmuo, įsigijęs bilietą į Baseiną, jo negali pasikeisti į kito tipo bilietą;

54. Lankytojui, įsigijusiam daugkartinį abonementą yra išduodama asmeninė nario kortelė. Lankytojas, praradęs savo nario kortelę, turi kasoje įsigyti naują nario kortelę.

55. Lankytojai įsigiję daugkartinį abonementą, privalo pradėti naudotis baseino paslaugomis (aktyvuoti abonementą) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Baseine, 8-ą dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.

56. Baseino abonementu gali naudotis tik asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama. Vieną kartą per narystės galiojimo laikotarpį abonementą nemokamai galima perrašyti kitam asmeniui, tai reikalinga padaryti Baseino kasoje, užpildžius prašymo formą.

57. Abonemento galiojimas gali būti stabdomas, t.y. klientui turinčiam 3 mėnesių abonementą suteikiamos iki 7 kalendorinių dienų atostogos, klientui turinčiam 6 mėnesių abonementą suteikiamos iki 14 kalendorinių dienų atostogos, klientui turinčiam 12 mėnesių abonementą suteikiamos iki 30 dienų kalendorinės atostogos. Abonemento galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui automatiškai tęsiasi toliau. Abonementas stabdomas parašant prašymą Baseino kasoje.

58. Daugkartiniai abonementai gali būti stabdomi dėl ligos. Norint stabdyti abonementą, reikalinga pateikti gydytojo pažymėjimą, išrašą iš e.sveikatos, nedarbingumo pažymėjimą ar kitą dokumentą.

59. Lankytojas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs nario kortelės, į Baseiną yra įleidžiamas, kai iš Baseino duomenų bazėje esančių duomenų galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystė yra galiojanti.

60. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino personalas turi teisę panaikinti abonemento galiojimą;

61. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurine vonia, vandens nusileidimo kalneliu, pirtimis ir kt. Tokiu atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

62. Vaikai iki 4 metų (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Baseiną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.

63. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (mokinio ar studento pažymėjimą, pasą, asmens tapatybės kortelę ir pan.).

64. Kylant abejonių dėl Lankytojo amžiaus ar esant būtinybei nustatyti lankytojo tapatybę, personalo darbuotojas turi teisę pareikalauti Lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

65. Jei Lankytojas, išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino patalpas, jis turi įsigyti naują bilietą.

66. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos kasoje pirkimo metu lankytojui paprašius, PVM sąskaitos faktūros gali būti atspausdintos kasoje arba siunčiamos į nurodytą el. adresą.

8. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

67. Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

68. Gavus lustinę apyrankę Lankytojui per 15 min. būtina įeiti per įėjimo vartelius. Įeinama po vieną, priglaudžiant apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas baseine fiksuojamas nuo to momento, kai Lankytojas įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai Lankytojas įdeda apyrankę į varteliuose esančią apyrankių surinkimo dėžę ir išeina per išėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min. ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

69. Lankytojas negali išeiti už Baseino kasos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. neatidavęs apyrankės kasoje ir neatsiskaitęs. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas teisėtai priverstas išeiti iš Baseino per specialų išėjimą ( pvz., įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama Baseino personalui.

70. Su lustine apyranke Baseine lankytojas gali:
70.1. atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spinteles;
70.2. infoterminaluose matyti lustinės apyrankės informaciją.

71. Kiekvienas lankytojas turi teise naudotis ne daugiau kaip (1) viena batų saugojimo ir 1(viena) persirengimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip dviem spintelėmis, tokie lankytojų veiksmai bus vertinami kaip įsilaužimas į ne savo spintelę.

72. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus jos elektroninę dalį, privaloma nedelsiant prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą.

73. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

74. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip: už kiekvieną papildomai praleistą minutę Baseine skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius, kurį Lankytojas turi sumokėti kasoje.

75. Jeigu lankytojas negali susimokėti už papildomai praleistą laiką, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. REKOMENDACIJOS BASEINO LANKYTOJAMS

76. Baseino administracija rekomenduoja Lankytojams:
76.1. įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas,
nėštumą ir t.t.);
76.2. į Baseiną nesinešti brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės, būti pamesti ir/ar galinčių padaryti žalos patiems Lankytojams ir/ar Baseino inventoriui;
76.3. pirtyse būti ne ilgiau kaip 7 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertraukas.
76.4. sūkurinėse voniose būti ne ilgiau kaip 10-15 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertraukas.
76.5. neatlikinėti įvairių triukų, tokių kaip sulaikinėti kvėpavimą po vandeniu, pernerti baseiną ir pan.