Plungės baseinas uždaromas techninei pertraukai nuo 2024-07-01 d. iki 2024-08-04 d.

Registracija į

Registracija į "Vikingų regatą"

Nuo 2024 m. liepos 8 d. prasideda registracija į "Vikingų regatos" lenktynes.

Registracija tęsis iki liepos 26 d. Registruotis el. paštu rasa.valanciene@plungesrc.lt.

Vandens sporto šventė, kurios metu vyks "Vikingų regata", vyks rugpjūčio 10 d. rekreacinėje zonoje prie Gandingos HE tvenkinio (Kaušėnų km., Babrungo g. 4).

Plungės SRC inf.


„VIKINGŲ“ VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Renginio tikslas – populiarinti vandens sportą.
2. Skatinti fizinį aktyvumą ir propaguoti sveiką gyvenseną.
3. Skatinti aktyviai leisti laisvalaikį su šeima, kolegomis, kaimynais.
4. Išsiaiškinti greičiausias „Vikingų“ komandas.

II. VIETA IR LAIKAS
5. Laikas: 2024 m. rugpjūčio 10 d., 12:00 val.
6. Vieta: Rekreacinė zona prie Gandingos HE tvenkinio (Kaušėnų km., Babrungo g. 4).

III. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
7. Varžybas organizuoja Plungės sporto ir rekreacijos centras ir Plungės rajono savivaldybės administracija.
Vyriausias teisėjas Arvydas Stašaitis, vyriausias sekretorius Alvydas Viršilas, tel. Nr. +370 686 69227, el. paštas direktorius@plungesrc.lt.
8. Registracija į „Vikingų“ varžybas vyksta iki 2024 m. liepos 26 d. (imtinai) el. paštu rasa.valanciene@plungesrc.lt
8.1. Komandos vadovas elektroniniu paštu prašo leisti komandai pavadinimu „...“ dalyvauti regatoje, susipažino su regatos nuostatais, įsipareigoja jų laikytis bei iki rugpjūčio 4 dienos imtinai sumokėti organizatorių nustatytą dalyvio mokestį. Iki nurodytos datos nesumokėjus mokesčio, organizatoriai pasilieka teisę vietoj šios komandos registruoti varžyboms kitą komandą. Elektroninis paštas registracijai: rasa.valanciene@plungesrc.lt
8.2. Maksimalus komandų skaičius: vyrų grupėje – 16, moterų grupėje - 8 komandos.
8.3. Jei pageidaujančių komandų bus daugiau negu nurodyta punkte 8.2., komandos likusios „už ribos“ galės dalyvauti varžybose tik tokiu atveju, jei atsisakytų viena ar kita komanda iš patekusių į pagrindinius varžybų dalyvius. Tokiu atveju pirmenybė suteikiama anksčiau užsiregistravusioms komandoms.
8.4. Dalyvio mokestis – 150 Eur mokamas į Sporto ir rekreacijos sąskaitą LTLT944010043000497653.
9. Mokomieji treniruočių plaukimai. Visos komandos turi teisę dalyvauti iki 1,5 val. trukmės mokomajame treniruočių plaukime, kuriuos varžybų organizatoriai vykdys 2024 m. rugpjūčio 9 d. nuo 14:00 val., o rugpjūčio 10 d. nuo 8:00 iki 11:00 val.
10. Trasa. Vyrams ir moterims trasos ilgis – apie 500 m.
11. Plaukimo takų skaičius – 4. Numeracija prasideda nuo kranto, kuriame įsikūrę varžybų organizatoriai, ir eina didėjančia tvarka - 1, 2, 3, 4.
11.1. Kiekvienam takui - priskirtas konkretus laivas su taką atitinkančiu numeriu 1,2,3,4.
11.2. Takai visu savo ilgiu vienas nuo kito atskiriami plūdurais, kurie sudėti trasos pradžioje (starte), viduryje ir trasos pabaigoje (finiše).
11.3. Kiekviena komanda privalo plaukti jai nurodytu taku! Įplaukus į kitą taką, privaloma kuo greičiau iš jo išplaukti.
11.4. Komandos, finišavusios ne jai priskirtame take, laikas anuliuojamas.
12. Dalyviai. Dalyvių amžius neribojamas.
13. Dalyviai privalo mokėti plaukti ir būti susipažinę su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis. Už tai atsakingi komandų vadovai.
14. Komandos sudėtis laive – 10 žmonių (8 irkluotojai, vairininkas, būgnininkas). Komanda vardinėje paraiškoje gali registruoti 11 žmonių, tai yra vieną atsarginį.
15. Vardines paraiškas komandos pateikia vyriausiam sekretoriui likus ne mažiau kaip 30 min. iki varžybų pradžios. Pateikiant vardinę komandos paraišką visiems užregistruotiems jos nariams ant rankos uždedama popierinė apyrankė arba antspaudas. Be antspaudo-apyrankės varžybose dalyvauti negalima.
16. Po paraiškos pateikimo sekretoriatui bet kokie pakeitimai komandos sudėtyje – draudžiami!
17. Irkluotojai, būgnininkas ir vairininkas tarpusavyje gali keistis vietomis bet kuriuo metu.
18. Komanda, norėdama pakeisti vieną iš savo įgulos narių atsarginiu, privalo prieš plaukimą apie tai informuoti vyriausią varžybų teisėją. Jei regatos metu dėl traumos ar kitos priežasties iš komandos priversti pasitraukti daugiau kaip vienas komandos narių, jų pakeisti kitais žmonėmis negalima (tik atsarginiu nariu).
19. Moterų komandos vairininku ir/ar būgnininku gali būti vyras. Irkluotojais vyrams būti draudžiama.
20. Vyrų komandos sudėtyje gali būti ir moterys.
21. Komandos į kvalifikacinius plaukimus ir „takus“ skirstomos burtų keliu 2024 m. rugpjūčio 9 d. Sporto ir rekreacijos centre. Burtų traukimas -filmuojamas ir iki 15val. bus paviešintas Sporto ir rekreacijos centro facebook‘o paskyroje. Burtų traukime komandoms dalyvauti nereikia.
22. Vykdymo sistema:
23. Moterų grupė.
23.1. Jei dalyvauja 4 ir mažiau komandų, vykdomi 2 plaukimai. Juose dalyvauja visos užsiregistravusios komandos. Užimtos vietos nustatomos pagal abiejų plaukimų rezultatų sumą.
23.2. Jei dalyvauja daugiau kaip 4 komandos, vykdomi 2 pusfinalio plaukimai. Į „didįjį“ finalą patenka 4 (keturios) komandos: abiejų pusfinalių nugalėtojos ir 2 komandos pusfinalio plaukime parodžiusios geriausią laiką. Kitų komandų vietos nustatomos pagal pusfinalio plaukime parodytą laiką.
24. Vyrų grupė.
24.1. I etapas – kvalifikacinis. Dalyvauja visos komandos burtų keliu suskirstytos į 4 plaukimus po 3-4 komandas. Kiekviena komanda plaukia po vieną kartą.
24.2. II etapas – pusfinalis. Dalyvauja visos komandos. Prieš pusfinalio plaukimus komandų vadovai renkasi pas vyriausią sekretorių, kad pasiskirstyti plaukimo takus. Komandos į plaukimus suskirstomos pagal kvalifikaciniame etape pasiektus rezultatus (laiką) tokią tvarka:
Pusfinalio plaukimai
I plaukimas: 1,5,12 vietos; II plaukimas: 2,6,11 vietos; III plaukimas: 3,7,10,14; IV plaukimas: 4,8,9,13.
Kvalifikaciniame etape aukštesnę vietą užėmusios komandos turi pirmumo teisę renkantis plaukimo „taką“ pusfinalyje.
24.3. III etapas – finalas. Finale dalyvauja 4 komandos, visų pusfinalio plaukimų nugalėtojos.
Finale komandos „į takus“ suskirstomos burtų keliu (komandų vadovai prieš finalinį plaukimą pas vyr. sekretorių traukia burtus).
24.4. Į finalą nepatekusių komandų vietos nustatomos pagal pusfinalio plaukimuose parodytus laikus.

IV. APELIACIJŲ PATEIKIMAS, NUOBAUDOS
25. Apeliaciją dėl nuostatų, varžybų vykdymo tvarkos pažeidimų galima pateikti ne vėliau kaip per 15 min. po
konkretaus plaukimo pabaigos. Apeliaciją gali pateikti tik komandos vadovas raštu ar žodžiu, trumpai apibūdindamas pažeidimo esmę ir argumentus pagal galimybes pagrindžiant video medžiaga ar nuotraukomis.
26. Apeliacijas svarsto komisija susidedanti iš varžybų vyriausiojo teisėjo, vyriausiojo sekretoriaus.
27. Nuobaudos:
• Pavėlavimas į starto vietą daugiau kaip 10 min. – 50 Eur;
• Laukiama ne ilgiau kaip 15 min. Po to, komanda diskvalifikuojama arba, esant galimybei, perkeliama į kitą plaukimą.
• Įplaukimas į kitą taką, nesutrukdant varžovų komandų veiksmams - 50 Eur arba diskvalifikacija.
• Komandai įplaukusiai į kitą taką ir sutrukdžius varžovų komandos (-ų) veiksmams - diskvalifikacija. Apeliacinės komisijos sprendimu:
1. to plaukimo rezultatai gali būti įskaitomi, išskyrus diskvalifikuotos komandos;
2. skiriamas papildomas plaukimas, jei pažeidimas (įplaukimas į kitą taką) turėjo įtakos komandos (-ų) kovojančių dėl pateikimo į finalą , rezultatui (-ams).

V. APDOVANOJIMAI
27. Komandos nugalėtojos vyrų ir moterų grupėse apdovanojamos pereinamuoju prizu, atminimo prizu, komandos nariai - medaliais.
28. Komandos vyrų ir moterų grupėse iškovojusios antrą ir trečią vietas, apdovanojamos atminimo prizu, komandos nariai – medaliais.
29. Visų kitų dalyvavusių komandų nariai apdovanojami atminimo medaliais.
30. Komandos nugalėtojos (vyrų ir moterų) įsipareigoja pagrindinį pereinamąjį prizą tvarkingą ir nepažeistą kitais metais atvežti į varžybų vykdymo vietą regatos dieną arba ne mažiau kaip prieš 2 dienas iki regatos į Sporto ir rekreacijos centrą.
31. Komandai, laimėjusiai pirmą vietą 7 kartus arba 5 metus paeiliui, pagrindinis prizas atitenka visam laikui.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Kiekvienos komandos vadovas/kapitonas privalo būti susipažinęs su nuostatais pasirašytinai ir supažindinti su jais savo komandos narius.
33. Už dalyvių sveikatą, patirtas traumas renginio metu renginio organizatoriai neatsako.
PASTABA. Renginio metu padarytos nuotraukos bei informacija gali būti naudojama renginio viešinimui socialiniame tinkle Facebook, organizatoriaus internetinėje svetainėje bei vietinėje spaudoje.


Plungės sporto ir rekreacijos centro
direktoriaus pavaduotoja
Rasa Valančienė
Tel.+37067478648
El. paštas: rasa.valanciene@plungesrc.lt

Nuotraukų galerija